Thursday, May 24, 2012

Tư Trị Thông Giám, Quyển 1, phần 3


Châu Liệt Vương năm thứ 7 (Nhâm Tí, 369 TCN)

1.                           Có nhật thực.

2.                           Châu Liệt Vương mất, em là Biển kế vị, tức Châu Hiển Vương.

3.                           Đại phu nước Ngụy là Vương Thác trốn sang Hàn. Công-tôn Kỳ bảo Hàn Ý Hầu rằng:
   - Ngụy đang loạn, có thể chiếm được.
   Ý Hầu bèn cùng Triệu Thành Hầu hợp quân đánh Ngụy; giao chiến ở Trọc trạch, đại phá quân Ngụy, rồi bao vây kinh đô nước Ngụy. Triệu Thành Hầu nói:
   - Hãy giết Oanh và lập Công trọng Hoãn, cắt đất rồi lui quân, thì cả hai nước ta đều có lợi.
   Ý Hầu nói:
   - Không thể được. Giết vua Ngụy là tàn bạo; cắt đất rồi mới lui quân là tham. Không bằng cắt Ngụy làm hai. Ngụy bị cắt đôi thì không mạnh bằng Tống, Vệ, ắt bọn ta trọn đời không còn phải lo đến Ngụy.
   Vua Triệu không nghe. Ý Hầu bất bình, bèn đến đêm dẫn quân bỏ đi. Triệu Thành Hầu cũng rút về. Oanh rồi giết Công trọng Hoãn mà lên ngôi, tức Ngụy Huệ Vương.

Thái Sử Công nói: Ngụy Huệ Vương sở dĩ thân không mất, nước không bị chia cắt, là vì hai nước kia mưu sự bất hòa. Nếu làm theo kế của một trong hai nước thì Ngụy đã bị phân chia. Nên mới nói: “Vua mất mà chưa lập con đích, nước có thể bị phá.”

No comments:

Post a Comment